PURVA BRAJESH GARG
10th
89.80%

JIGYASHA PRAVEEN JAIN
10th
86.20%

TANISHA ASHOK KASERA
10th
84.68.20%

AFSHEEN MD. ABDUL REHMAN
12th (Science)
92.20%

SUHANI KAILASH CHANDRA PANWAR
12th (Science)
91.20%

SUPARNA ASIT GHORAI
12th (Science)
91.00%

VANSHIKA BHARAT CHAWDA
12th (Commerce)
92.00%

VIJETA KAILASHCHANDRA VERMA
12th (Commerce)
88.20%

ISHITA MANOJ KUMAR JAIN
12th (Commerce)
86.00%